نیستان

بابی شود برای ظهور و بروزی جدید

نیستان

بابی شود برای ظهور و بروزی جدید

مشخصات بلاگ

هرکسی از ظن خود شد یار من
از درون من نجست اسرار من